• Αγγλικά
 • Χρήση Η/Υ
 • Ιστορία τέχνης I, II
 • Φωτογραφία
 • Ελεύθερο σχέδιο
 • Γραμμικό σχέδιο
 • Ειδικά θέματα χημείας
 • Αρμονικές χαράξεις - μετρική ανάλυση
 • Περιβαλλοντικοί παράμετροι
 • Αποτυπώσεις
 • Γενικές αρχές συντήρησης κεραμικών
 • Γενικές αρχές συντήρησης μετάλλων
 • Γενικές αρχές συντήρησης οργανικών υλικών
 • Γενικές αρχές συντήρησης πέτρας
 • Γενικές αρχές συντήρησης ψηφιδωτού
 • Γενικές αρχές συντήρησης γυαλιού
 • Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού
 • Συντήρηση και Αποκατάσταση Τοιχογραφιών σε Εκκλησίες και Μονές
 • Ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία
 • Ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Έργων Τέχνης
 • Εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (αναστηλώσεις, Μετρό κ.α)